Passend Onderwijs op onze school

Ook op onze school geldt de zorgplicht zoals we deze vinden in de Wet op Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht is geworden. Vanuit visie staan we van harte achter deze wet. Elk kind heeft recht op goed, thuisnabij onderwijs en integratie in de maatschappij. Uit een recent onderzoek op onze school (Bureau Meesterschap, 2014) is gebleken dat we Passend onderwijs weten te realiseren. Sinds 2005 zijn er geen kinderen van GBS De Rank verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om leerlingen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven. We verwoorden deze aandacht in de ondersteuningsbehoeften van de leerling en we verzorgen een passend arrangement. In het ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband is beschreven welke ondersteuning scholen Drenthe in elk geval kunnen bieden. Zie hiervoor de link in de rechterkolom.

Op GBS De Rank geven we passend onderwijs vorm door opbrengstgericht werken (waar werken we naar toe), handelingsgericht werken (wat heeft dit kind nodig?) en een professionele leergemeenschap (hoe werken we als professionials samen?).

Onze school werkt samen met verschillende andere onderwijsprofessionals in samenwerkingsverband 22-02.

Professionele Leergemeenschap

Kernwoorden van een professionele leergemeenschap zijn onderzoek en collectief leren. Niet alleen kinderen leren op onze school, ook de leerkrachten zijn voortdurend in ontwikkeling. We werken met de PDCA-cirkel; Plan - Do - Check - Act.
Plan: Wat gaan we doen en waarom gaan we dit doen? Waarom vinden we dit belangrijk? Wat willen we hebben bereikt aan het eind van de periode? Hoe meten we of we bereikt hebben wat we willen bereiken?
Do: We voeren onze plannen uit.
Check: We meten de resultaten van dat wat we doen. Verloopt de verandering succesvol? Zijn er dingen die we moeten bijstellen of veranderen?
Act: We veranderen onze plannen indien nodig.
Voortdurend in ontwikkeling zijn betekent ook, dat we regelmatig na- en bijscholing volgen. Als volledig team en ook individueel of met een groepje collega's.
Om elkaar op te scherpen is er 3 keer per jaar collegiale consultatie gepland, waarbij de leerkrachten elkaars les bekijken en deze nabespreken om de kwalitieit van de instructie te verbeteren. In intervisie bespreken we met elkaar werkproblemen in relatie tot persoonlijke ontwikkeling.
 

Opbrengstgericht werken

Aan het begin van het schooljaar definieert een groepsleerkracht doelen voor de groep. Deze doelen worden vastgesteld in overleg met de intern begeleider en de vorige groepsleerkracht. Doelen stellen we op verschillende niveaus en met verschillende leerinhouden.
We werken met groepsdoelen voor de opbrengsten per vak. Deze doelen worden gemonitord door de inspectie van onderwijs. Daarnaast werken we met doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat willen we met deze groep bereiken in de omgang met elkaar.
Ook stellen we indien nodig individuele doelen. Deze individuele doelen worden beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt voor een kind opgesteld wanneer deze afwijkt van de leerlijn.
 

Handelingsgericht werken

'Wat heeft dit kind nodig?' is de centrale vraag wanneer we bezig zijn met handelingsgericht werken. We formuleren voor kinderen de bevorderende factoren - wat helpt deze leerling bij het leren - en belemmerende factoren - met welke factoren moeten we rekening houden omdat deze de leerling in de weg staan.
De kinderen worden als basis ingedeeld in 3 instructiegroepen: kinderen die een korte instructie nodig hebben, kinderen die een gemiddelde instructie nodig hebben en kinderen die verlemgde instructie nodig hebben. Kinderen die verlengde instructie nodig hebben krijgen die instructie in kleine groepjes aan de instructietafel. Zodoende kan de leerkracht goed volgen hoe de instructie wordt opgepakt, wordt er directe(r) feedback gegeven aan de kinderen en de effectieve leertijd vergroot.
Naast deze groepsgewijze instructieaanpak kijken we per leerling wat deze leerling nodig heeft om tot leren te komen. Sommige kinderen werken het liefst in een stille ruimte, sommige kinderen hebben baat bij samenwerkingsvormen, sommigen verwerken informatie snel en anderen hebben tijd nodig om dingen op te slaan.

Bij het realiseren van goed, passend onderwijs, hebben we informatie nodig van ouders. Zij zijn de professionials op het gebied van hun kind. Daarom zoeken we de samenwerking via oudercontactavonden en oudergesprekken